Training en coaching

Bij training (individueel/groep) en coaching (1 op 1) gaat het om het leren van specifieke vaardigheden en vooral het anders leren omgaan met praktijksituaties. De mogelijkheden van het individu staan hier centraal.

Schemata biedt trainingen en coaching op maat en op diverse locaties aan. 

Onze trainingen zijn vooral gericht op: Interculturele (sociale) vaardigheden, het leren omgaan met (minderjarigen/jong volwasssnen met) een verstandelijke handicap, antisociale gedragsstoornissen, autismespectrumstoornissen, aandachtstekortstoornissen (psycho-educatie), en het aanleren van verschillende gesprekstechnieken, positieve opvoedingsstijlen en - methodes.

Interculturele sociale vaardigheden

Interculturele competenties zijn veelal op drie domeinen te onderscheiden: de eigen culturele achtergrond, de kijk op de wereld van de ander, en cultuur- specifieke interventiestrategieën. Kennis, attitude, en vaardigheden staan binnen elk domein centraal. Het opbouwen van een solide interculturele basis, persoonlijke aanleg en vaardigheden op het gebied van intercultureel communiceren is hierbij van groot belang. Er zijn vier competenties die van invloed zijn op hoe effectief mensen met andere culturen omgaan.

Die vier interculturele competenties zijn:

Psycho-educatie

Na de diagnose van een stoornis (bijvoorbeeld autisme, ADHD en/of CD/ODD) bij minderjarigen, volgt er dikwijls behandeling. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het uitleg geven over de stoornis. Dit wordt ‘psycho-educatie’ genoemd. Op deze manier leren cliënten (minderjarigen), opvoeders, familieleden en andere belangrijke personen in de omgeving van de minderjarigen meer over zichzelf/de minderjarige, de diagnose en hoe hier mee om te gaan.